วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อนักเรียน ป.5/2555


ผลการจัดอันดับคุณภาพนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)  ปีการศึกษา 2555
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม ห้องใหม่ คะแนน รวม หมายเหตุ
คณิต ไทย วิทย์ อังกฤษ
50 50 50 50 200
1 10554 เด็กชายภูริณัฐ สุยสุทธิ์ 4/3 5/4 17 26 11 18 72  
2 10556 เด็กชายพิสิทธิ์  ช่วยหนู 4/2 5/4 23 18 20 13 74  
3 10559 เด็กชายปวรุตน์ เพ็งจันทร์ 4/3 5/4 33 18 16 19 86  
4 10565 เด็กชายภัศพงค์ โสมจันทร์ 4/1 5/4 17 18 11 21 67  
5 10590 เด็กชายสุภวัทน์  หนูวงศ์ 4/2 5/4 20 22 14 12 68  
6 10609 เด็กชายธนกร เพ็ชรคงทอง 4/1 5/4 21 27 18 11 77  
7 10611 เด็กชายนัควัต  โต๊ะเส็น 4/2 5/4 22 17 14 14 67  
8 10615 เด็กชายโกมล รัตนคำ 4/4 5/4 27 28 19 11 85  
9 10628 เด็กชายสิทธิพล ช่วยสม 4/3 5/4 25 28 10 12 75  
10 10630 เด็กหญิงภูษณิศา สุขช่วย 4/4 5/4 23 24 17 8 72  
11 10638 เด็กชายพีรณัฐ จันทร์เทพ 4/1 5/4 18 18 15 15 66  
12 10640 เด็กชายตะวัน  เพอสะและ 4/2 5/4 24 20 20 25 89  
13 10649 เด็กชายพชร ขาวซัง 4/4 5/4 19 22 22 18 81  
14 10682 เด็กชายกรชาล  เครือวิเสน 4/2 5/4 20 27 15 20 82  
15 10685 เด็กชายอภิวิชญ์ ไอยสุวรรณ 4/3 5/4 25 26 12 18 81  
16 10690 เด็กชายภานุวิทย์ หนูชัยแก้ว 4/3 5/4 31 31 9 20 91  
17 10863 เด็กชายพิพัฒน์พล มงคล 4/3 5/4 24 24 12 11 71  
18 10876 เด็กชายทวีศักดิ์ ชูสุข 4/3 5/4 24 13 18 21 76  
19 11070 เด็กชายเฉลิมพล จันทร์เพชร 4/1 5/4 22 27 12 8 69  
20 11428 เด็กชายศุภสัณห์ เรืองสังข์ 4/1 5/4 26 28 24 14 92  
21 11436 เด็กชายภูริณัท รอบแคว้น 4/1 5/4 19 13 15 21 68  
22   เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศักดิ์ เข้าใหม่ 5/4 19 22 17 27 85  
23 10570 เด็กหญิงจันทภา คำนวณทิพย์ 4/1 5/4 33 29 15 16 93  
24 10572 เด็กหญิงเด่นนภา วิรัตินันท์ 4/4 5/4 23 24 11 15 73  
25 10576 เด็กหญิงณิชากร คงสี 4/1 5/4 29 33 13 14 89  
26 10584 เด็กหญิงวิภาวดี  ทองมา 4/2 5/4 23 31 22 16 92  
27 10586 เด็กหญิงจณิตสตา ลูกจันทร์ 4/3 5/4 18 26 11 20 75  
28 10594 เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทร์ศรี 4/1 5/4 23 21 18 17 79  
29 10599 เด็กหญิงไอรดา ขาวแท้ 4/3 5/4 19 24 12 16 71  
30 10601 เด็กหญิงดวงหทัย นุ่นสังข์ 4/1 5/4 18 27 15 19 79  
31 10623 เด็กหญิงประอรรัฐ เพชรคงทอง 4/3 5/4 27 25 22 17 91  
32 10646 เด็กหญิงจิรวรรณ ดีแก้ว 4/4 5/4 21 15 18 13 67  
33 11065 เด็กหญิงเขมรัศมี เกื้อรอด 4/3 5/4 20 22 14 14 70  
34 11074 เด็กหญิงศิริยา  จันทร์ช่วยนา 4/2 5/4 24 30 16 17 87  
35 11441 เด็กหญิงอังค์วรา โปดำ 4/3 5/4 22 22 17 22 83  
36   เด็กหญิงชิดชนก คงทอง เข้าใหม่ 5/4 29 29 13 23 94  
37   เด็กหญิงโยธานันท์ สงวนเจียม เข้าใหม่ 5/4 25 22 12 8 67  

รายชื่อ ป.5/3


ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 10553 เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว
2 10558 เด็กชายพรชัย ขุนชิต
3 10560 เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล
4 10591 เด็กชายสหชาติ แก้วยวน
5 10593 เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร
6 10596 เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์
7 10598 เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู
8 10619 เด็กชายณัฐวุฒิ  แหลมโต๊ะสัน
9 10624 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีษะย์
10 10625 เด็กชายอนุชา หมุดเด
11 10629 เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว
12 10642 เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน
13 10645 เด็กชายธนภัทร  ณะแก้ว
14 10654 เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย
15 10676 เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์
16 10697 เด็กชายจตุพล จันทร์มล
17 10703 เด็กชายเมธัส  เกิดขุมทอง
18 11417 เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์
19   เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด
20   เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์
21   เด็กชายธนพล ชิณวงศ์
22 10583 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข
23 10592 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน
24 10597 เด็กหญิงอสมา  ห้วยล้ำ
25 10600 เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย
26 10608 เด็กหญิงศิลารัตน์  ขาวจันคง
27 10614 เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์
28 10620 เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก
29 10641 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรศรี
30 10678 เด็กหญิงธัญพิชชา  มากแก้ว
31 10684 เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง
32 10687 เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์
33 10878 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรรขันธ์
34 11060 เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย
35 11420 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม
36   เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก

รายชื่อ ป.5/2


ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 10553 เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว
2 10558 เด็กชายพรชัย ขุนชิต
3 10560 เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล
4 10591 เด็กชายสหชาติ แก้วยวน
5 10593 เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร
6 10596 เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์
7 10598 เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู
8 10619 เด็กชายณัฐวุฒิ  แหลมโต๊ะสัน
9 10624 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีษะย์
10 10625 เด็กชายอนุชา หมุดเด
11 10629 เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว
12 10642 เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน
13 10645 เด็กชายธนภัทร  ณะแก้ว
14 10654 เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย
15 10676 เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์
16 10697 เด็กชายจตุพล จันทร์มล
17 10703 เด็กชายเมธัส  เกิดขุมทอง
18 11417 เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์
19   เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด
20   เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์
21   เด็กชายธนพล ชิณวงศ์
22 10583 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข
23 10592 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน
24 10597 เด็กหญิงอสมา  ห้วยล้ำ
25 10600 เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย
26 10608 เด็กหญิงศิลารัตน์  ขาวจันคง
27 10614 เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์
28 10620 เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก
29 10641 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรศรี
30 10678 เด็กหญิงธัญพิชชา  มากแก้ว
31 10684 เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง
32 10687 เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์
33 10878 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรรขันธ์
34 11060 เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย
35 11420 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม
36   เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก

รายชื่อ ป.5/1


ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 10545 เด็กชายศิวกร เดชสุวรรณ
2 10547 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3 10552 เด็กชายณัชพล เจนพานิชพงศ์
4 10563 เด็กชายธนาคาร  ผาลาต
5 10579 เด็กชายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์
6 10607 เด็กชายศุภณัฐ บุญรัตนัง
7 10618 เด็กชายวัชรพงศ์ เพ่งบุญ
8 10620 เด็กชายณกรณ์ พิณพงษ์
9 10643 เด็กชายณัช หนูพันธ์
10 10652 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิด
11 11218 เด็กชายศุภกิต หนูดุก
12 11242 เด็กชายอนันตเมศ  เสนปาน
13   เด็กชายณัฐภัทร ตำแอ
14 10544 เด็กหญิงพรหมพชร  เดชสถิตย์
15 10557 เด็กหญิงญานิสา ช่วยบุญชู
16 10561 เด็กหญิงศศิธร  เรืองสังข์
17 10564 เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิ่ม
18 10568 เด็กหญิงชาลิสา กูล้อนิ
19 10574 เด็กหญิงชลวษา รังสิมันตุชาติ
20 10577 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปล้องคง
21 10588 เด็กหญิงบุษกร  กิ้มถ้อง
22 10589 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พูนจันทร์
23 10595 เด็กหญิงศศิกานต์ หนูเกตุ
24 10604 เด็กหญิงปราภากร คงเปีย
25 10605 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เส้งทั่น
26 10606 เด็กหญิงอัฌชาวดี บุญรัตนัง
27 10621 เด็กหญิงดารารัตน์ ราชสีห์
28 10631 เด็กหญิงปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ์
29 10647 เด็กหญิงธิติมา  ศรีชุม
30 10666 เด็กหญิงอภิญญา  บัวทองคำ
31 10688 เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์ช่วย
32 10689 เด็กหญิงสุทินา คงจันทร์
33 10696 เด็กหญิงจนิสตา สาดีน
34 10701 เด็กหญิงพรวณี  ดำนุ้ย
35 10848 เด็กหญิงเกวลิน  บุญอินทร์
36 11077 เด็กหญิงธํญญาศิริ หนูยิ้มซ้าย
37 11197 เด็กหญิงทัศนีย์ พงศ์เกื้อ
38 11200 เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์
39 11421 เด็กหญิงกวีกานต์ นาควานิช
40 11422 เด็กหญิงสิริวัฒนา ธาตุอินจันทร์
41 11439 เด็กหญิงรุ่งระวี เมืองแก้ว
42   เด็กหญิงฐิตาพา หนูคล้าย