วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อ ป.5/3


ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 10553 เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว
2 10558 เด็กชายพรชัย ขุนชิต
3 10560 เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล
4 10591 เด็กชายสหชาติ แก้วยวน
5 10593 เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร
6 10596 เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์
7 10598 เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู
8 10619 เด็กชายณัฐวุฒิ  แหลมโต๊ะสัน
9 10624 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีษะย์
10 10625 เด็กชายอนุชา หมุดเด
11 10629 เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว
12 10642 เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน
13 10645 เด็กชายธนภัทร  ณะแก้ว
14 10654 เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย
15 10676 เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์
16 10697 เด็กชายจตุพล จันทร์มล
17 10703 เด็กชายเมธัส  เกิดขุมทอง
18 11417 เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์
19   เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด
20   เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์
21   เด็กชายธนพล ชิณวงศ์
22 10583 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข
23 10592 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน
24 10597 เด็กหญิงอสมา  ห้วยล้ำ
25 10600 เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย
26 10608 เด็กหญิงศิลารัตน์  ขาวจันคง
27 10614 เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์
28 10620 เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก
29 10641 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรศรี
30 10678 เด็กหญิงธัญพิชชา  มากแก้ว
31 10684 เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง
32 10687 เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์
33 10878 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรรขันธ์
34 11060 เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย
35 11420 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม
36   เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น