วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อนักเรียน ป.5/4 ปัจจุบัน


ผลการจัดอันดับคุณภาพนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)  ปีการศึกษา 2555
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม ห้องใหม่ คะแนน รวม หมายเหตุ
คณิต ไทย วิทย์ อังกฤษ
50 50 50 50 200
1 10554 เด็กชายภูริณัฐ สุยสุทธิ์ 4/3 5/4 17 26 11 18 72  
2 10556 เด็กชายพิสิทธิ์  ช่วยหนู 4/2 5/4 23 18 20 13 74  
3 10559 เด็กชายปวรุตน์ เพ็งจันทร์ 4/3 5/4 33 18 16 19 86  
4 10565 เด็กชายภัศพงค์ โสมจันทร์ 4/1 5/4 17 18 11 21 67  
5 10590 เด็กชายสุภวัทน์  หนูวงศ์ 4/2 5/4 20 22 14 12 68  
6 10609 เด็กชายธนกร เพ็ชรคงทอง 4/1 5/4 21 27 18 11 77  
7 10611 เด็กชายนัควัต  โต๊ะเส็น 4/2 5/4 22 17 14 14 67  
8 10615 เด็กชายโกมล รัตนคำ 4/4 5/4 27 28 19 11 85  
9 10628 เด็กชายสิทธิพล ช่วยสม 4/3 5/4 25 28 10 12 75  
10 10630 เด็กหญิงภูษณิศา สุขช่วย 4/4 5/4 23 24 17 8 72  
11 10638 เด็กชายพีรณัฐ จันทร์เทพ 4/1 5/4 18 18 15 15 66  
12 10640 เด็กชายตะวัน  เพอสะและ 4/2 5/4 24 20 20 25 89  
13 10649 เด็กชายพชร ขาวซัง 4/4 5/4 19 22 22 18 81  
14 10682 เด็กชายกรชาล  เครือวิเสน 4/2 5/4 20 27 15 20 82  
15 10685 เด็กชายอภิวิชญ์ ไอยสุวรรณ 4/3 5/4 25 26 12 18 81  
16 10690 เด็กชายภานุวิทย์ หนูชัยแก้ว 4/3 5/4 31 31 9 20 91  
17 10863 เด็กชายพิพัฒน์พล มงคล 4/3 5/4 24 24 12 11 71  
18 10876 เด็กชายทวีศักดิ์ ชูสุข 4/3 5/4 24 13 18 21 76  
19 11070 เด็กชายเฉลิมพล จันทร์เพชร 4/1 5/4 22 27 12 8 69  
20 11428 เด็กชายศุภสัณห์ เรืองสังข์ 4/1 5/4 26 28 24 14 92  
21 11436 เด็กชายภูริณัท รอบแคว้น 4/1 5/4 19 13 15 21 68  
22   เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศักดิ์ เข้าใหม่ 5/4 19 22 17 27 85  
23 10570 เด็กหญิงจันทภา คำนวณทิพย์ 4/1 5/4 33 29 15 16 93  
24 10572 เด็กหญิงเด่นนภา วิรัตินันท์ 4/4 5/4 23 24 11 15 73  
25 10576 เด็กหญิงณิชากร คงสี 4/1 5/4 29 33 13 14 89  
26 10584 เด็กหญิงวิภาวดี  ทองมา 4/2 5/4 23 31 22 16 92  
27 10586 เด็กหญิงจณิตสตา ลูกจันทร์ 4/3 5/4 18 26 11 20 75  
28 10594 เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทร์ศรี 4/1 5/4 23 21 18 17 79  
29 10599 เด็กหญิงไอรดา ขาวแท้ 4/3 5/4 19 24 12 16 71  
30 10601 เด็กหญิงดวงหทัย นุ่นสังข์ 4/1 5/4 18 27 15 19 79  
31 10623 เด็กหญิงประอรรัฐ เพชรคงทอง 4/3 5/4 27 25 22 17 91  
32 10646 เด็กหญิงจิรวรรณ ดีแก้ว 4/4 5/4 21 15 18 13 67  
33 11065 เด็กหญิงเขมรัศมี เกื้อรอด 4/3 5/4 20 22 14 14 70  
34 11074 เด็กหญิงศิริยา  จันทร์ช่วยนา 4/2 5/4 24 30 16 17 87  
35 11441 เด็กหญิงอังค์วรา โปดำ 4/3 5/4 22 22 17 22 83  
36   เด็กหญิงชิดชนก คงทอง เข้าใหม่ 5/4 29 29 13 23 94  
37   เด็กหญิงโยธานันท์ สงวนเจียม เข้าใหม่ 5/4 25 22 12 8 67  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น