วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อ ป.5/1


ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 10545 เด็กชายศิวกร เดชสุวรรณ
2 10547 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3 10552 เด็กชายณัชพล เจนพานิชพงศ์
4 10563 เด็กชายธนาคาร  ผาลาต
5 10579 เด็กชายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์
6 10607 เด็กชายศุภณัฐ บุญรัตนัง
7 10618 เด็กชายวัชรพงศ์ เพ่งบุญ
8 10620 เด็กชายณกรณ์ พิณพงษ์
9 10643 เด็กชายณัช หนูพันธ์
10 10652 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิด
11 11218 เด็กชายศุภกิต หนูดุก
12 11242 เด็กชายอนันตเมศ  เสนปาน
13   เด็กชายณัฐภัทร ตำแอ
14 10544 เด็กหญิงพรหมพชร  เดชสถิตย์
15 10557 เด็กหญิงญานิสา ช่วยบุญชู
16 10561 เด็กหญิงศศิธร  เรืองสังข์
17 10564 เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิ่ม
18 10568 เด็กหญิงชาลิสา กูล้อนิ
19 10574 เด็กหญิงชลวษา รังสิมันตุชาติ
20 10577 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปล้องคง
21 10588 เด็กหญิงบุษกร  กิ้มถ้อง
22 10589 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พูนจันทร์
23 10595 เด็กหญิงศศิกานต์ หนูเกตุ
24 10604 เด็กหญิงปราภากร คงเปีย
25 10605 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เส้งทั่น
26 10606 เด็กหญิงอัฌชาวดี บุญรัตนัง
27 10621 เด็กหญิงดารารัตน์ ราชสีห์
28 10631 เด็กหญิงปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ์
29 10647 เด็กหญิงธิติมา  ศรีชุม
30 10666 เด็กหญิงอภิญญา  บัวทองคำ
31 10688 เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์ช่วย
32 10689 เด็กหญิงสุทินา คงจันทร์
33 10696 เด็กหญิงจนิสตา สาดีน
34 10701 เด็กหญิงพรวณี  ดำนุ้ย
35 10848 เด็กหญิงเกวลิน  บุญอินทร์
36 11077 เด็กหญิงธํญญาศิริ หนูยิ้มซ้าย
37 11197 เด็กหญิงทัศนีย์ พงศ์เกื้อ
38 11200 เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์
39 11421 เด็กหญิงกวีกานต์ นาควานิช
40 11422 เด็กหญิงสิริวัฒนา ธาตุอินจันทร์
41 11439 เด็กหญิงรุ่งระวี เมืองแก้ว
42   เด็กหญิงฐิตาพา หนูคล้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น